Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες ερευνητικές δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρίες και γενικότερα δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς

  • να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών διοίκησης ποιότητας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης,
  • να ασκούν αποτελεσματικά το έργο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
  • να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας και εισαγωγής και ανάπτυξης καινοτομιών σε εκπαιδευτικές μονάδες και οργανισμούς, με την ευρεία του όρου έννοια
  • να στελεχώσουν θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών ποιότητας, εισαγωγής και ανάπτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών και εισαγωγής και προώθησης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση