Ποιοι γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Α) Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής.

Β) Φοιτήτριες/φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων του ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται έως τριάντα (30) φοιτητές (κατ’ ανώτατο όριο).

Στο ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί και δύο υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών οι οποίοι θα πετύχουν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. καθώς και δύο αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, ως υπεράριθμοι. Επίσης , μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων των Ανώτατων Ιδρυμάτων σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων.