Δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης

  1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
  2. Βιογραφικό σημείωμα [Το βιογραφικό σημείωμα να είναι δομημένο στα εξής κεφάλαια: α. Προσωπικά στοιχεία, β. Σπουδές (βαθμός πτυχίου), γ. Ξένες γλώσσες, δ. Επαγγελματική Δραστηριότητα, ε. Ερευνητική Δραστηριότητα (δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες), στ. Προσωπικά ενδιαφέροντα.].
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων αλλοδαπής υποχρεούνται να καταθέσουν βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ , πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
  6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επικυρωμένο σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις (Πτυχίο ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό αποδεικτικό ,σε Αγγλικά/Γαλλικά/Γερμανικά το ΔΠΜΣ διενεργεί γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα).
  7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  8. Δύο (2) φωτογραφίες.
  9. Ποσό παραβόλου εξέτασης υποψηφιότητας: 50 Ευρώ, πληρωτέο σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ (Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ: GR 100172202000-5202-073352-461, στην κατάθεση θα πρέπει να σημειωθεί το ονοματεπώνυμο του καταθέτη καθώς και ο κωδικός του έργου: 92217).